Merno razvodni ormani

1 MERNO RAZVODNI ORMANI U VIŠESPRATNIM OBJEKTIMA

mro-kv

1.1. Oblik i dimenzije merno razvodnog ormana sa brojilima

Sadržaj i dimenzije merno razvodnog ormana zavise od broja napajanih potrošača, načina zagrevanja prostorija (centralno grejanje, mešovito grejanje, grejanje TA pećima), primenjenog sistema napajanja u pogledu uzemljenja (TN ili TT), zaštite od indirektnog dodira, izvođenja električne instalacije s obzirom na sistem tarifiranja i upravljanja opterećenjem itd.

1.1.1. Merno razvodni orman se funkcionalno i prostorno deli na tri dela:
• priključni (donji) prostor;
• merni (srednji) prostor;
• razvodni (gornji) prostor.
Dubina merno razvodnog ormana iznosi 200 mm, s tim što udaljenje od table (ploče) – nosača opreme do unutrašnje strane vrata ormana mora da iznosi najmanje 160 mm. Ostale dimenzije zavise od sadržaja opreme koja se ugrađuje.
Merno razvodni orman se zatvara vratima koja, u zavisnosti od dimenzija, mogu biti jednokrilna ili dvokrilna, sa šarkama koje omogućuju otvaranje za 1800.
Vrata merno razvodnog ormana se zatvaraju i zaključavaju tipskom bravom EDB ili katancem po sistemu “glavnog ključa” (univerzalni ključ za otvaranje svih brava na merno razvodnim ormanima).
Kao nosači opreme i uređaja koji se ugrađuju u merno razvodni orman koriste se table (ploče), profilisani nosači i sl.

1.1.2. Priključni (donji) prostor merno razvodnog ormana služi za uvođenje priključka i povezivanje sa mestom merenja (brojilom) sabirničkog razvoda i prekidača niskog napona.
Provodnici voda unutrašnjeg priključka se priključuju u priključnom prostoru na teretnu sklopku preko odgovarajućih papučica.
Sabirnički razvod sa šinama se obavezno koristi kada u merno razvodnom ormanu ima više od 4 brojila, ali može se koristi i sa manje brojila.

1.1.3. Poklopac šinskog razvoda onemogućava pristup ostaloj opremi koja se nalazi unutar priključnog prostora bez njegove demontaže.
U priključni prostor se montiraju:
– teretna sklopka za isključenje energetskog dela ormana tako da je moguće njegovo isključenje bez skidanja poklopca priključnog prostora;
– glavni priključak (sabirnica) za uzemljenje objekta (zgrade);
– galvanska veza (most) za povezivanje glavnog priključka za uzemljenje sa sabirnicom (stezaljkom) neutralnog provodnika ako se koristi TN sistem;
– kod merno razvodnog ormana u kome se nalazi prijemnik MTK (na području koje nije pokriveno signalom MTK, kao uklopni uređaj ugraditi uklopni časovnik) predviđen je niskonaponski prekidač naznačene struje 6 A ili instalacioni osigurač tipa D za napajanje ulaznog kola upravljačkog uređaja;
– sabirnica za drugu tarifu;
– prekidač naznačene struje 6 A za uključenje manje tarife.
Visina priključnog prostora iznosi najmanje 350 mm.
Širina priključnog prostora određena je širinom mernog prostora.

1.1.3. Merni (srednji) prostor merno razvodnog ormana se sastoji od modularnih tabli (ploča) – nosača opreme, kojih ima onoliko koliko ima brojila, jedne table za montažu upravljačkog uređaja MTK, ako se koristi dvotarifno (višetarifno) merenje, i jedne rezervne table.
U mernom prostoru merno razvodnog ormana koji ne sadrži prijemnik MTK ne previđa se rezervna tabla.
U merno razvodnom ormanu moduli tabli se slažu po horiozontali (u redu) i vertikali (najviše tri reda), tako da se racionalno iskoristi prostor predviđen za montažu merno razvodnog ormana.
Ispod poslednjeg reda modula tabli nalazi se prostor za prekidače niskog napona visine 150 mm sa limenim poklopcem koji se posebno plombira.
U poklopcu se nalaze otvori za prolaz delova prekidača niskog napona koji su pristupačni potrošaču (poluge za ručno uključenje i isključenje).
Dimenzije prosečenih otvora moraju da obezbede da zamena prekidača niskog napona bude moguća samo posle demontaže poklopca.
Prekidači niskog napona grupišu se simetrično u odnosu na brojila montirana po vertikali .
Kako se poklopac sastoji iz više modula, svaki modul ima mogućnost posebnog plombiranja.
U tom prostoru se za svakog potrošača montira po jedan komplet prekidača niskog napona (jedan prekidač niskog napona za jednofazni priključak ili tri jednopolna prekidača niskog napona za trofazni priključak).

1.1.4. Razvodni (gornji) prostor merno razvodnog ormana služi za povezivanje mesta merenja (brojila) sa električnom instalacijom potrošača.
Visina razvodnog prostora kod višespratnih stambenih objekata iznosi najmanje 250 mm.
Širina razvodnog prostora određena je širinom mernog prostora.
U razvodni prostor se montira:
– glavna zaštitna sabirnica (stezaljke) elktrične istalacije objekta (zgrade);
– sabirnica (stezaljke) neutralnog provodnika;
– redne stezaljke za povezivanje izlaznih faznih provodnnika brojila sa vodom električne instalacije potrošača i za upravljanje potrošnjom;
-stezaljke za upravljanje potrošnjom.

1. 2. Materijal i način izrade merno razvodnog ormana

1.2.1. Kućište merno razvodnog ormana izrađeno je od čeličnog lima debljine 1,20 mm a zaštita od korozije obezbeđena elektrostatičkom plastifikacijom. Vrata ormana izrađena su od čeličnog lima debljine 1,5 mm.Standardna boja ormana je siva RAL7032 , na poseban zahtev isporučujemo ormane i u drugim bojama.
Na tabli pored svakog brojila, kao i na poklopcu priključnog prostora pored svakog prekidača niskog napona stoji oznaka potrošača kome pripada.

1.2.2. Na vratima merno razvodnog ormana vidno su postavljene sledeće oznake:
• sa spoljašnje strane
– “Pažnja opasno po život”- sa izlomljenom crvenom strelicom;
– sistem napajanja;
– broj ormana u objektu i oznaka proizvođača.
• sa unutrašnje strane:
– jednopolna šema razvoda;

1.3. Table za smeštaj brojila

1.3.1. Table – nosači opreme u merno razvodnom ormanu izrađeni su od čeličnog lima.
1.3.2. Tabla za montažu brojila pričvršena je za kućište merno razvodnog ormana sa četiri zavrtnja u uglovima i sigurnosnim (petim) zavrtnjem ispod brojila, tako da se tabla ne može da skine kad je poklopac brojila plombiran.

1.3.3. Pričvršćenje brojila za tablu izvedeno je tako da je skidanje i postavljanje brojila moguće bez demontaže table. Na tabli su otvori za pričvršćenje raznih tipova brojila, kao i otvori za uvođenje provodnika.
Otvori za pričvršćenje brojila imaju zavrtnje koji su osigurani od ispadanja i okretanja (torban zavrtanj).
Otvori za uvođenje provodnika su obrađeni tako da se omogući poseban prolaz provodnika za svaku fazu i da se ne oštete provodnici.
Na metalnoj tabli otvori za uvođenje provodnika obezbeđeni su posebnom izolacionom pločicom (pertinaks) sa istim rasporedom otvora za prolaz provodnika.

1.3.4. Dimenzije jedne table iznose 220 mm X 400 mm.
Za smeštaj prijemnika MTK ili uklopnog časovnika predviđena je tabla istih dimenzija kao za smeštaj brojila.

tipska-ploca

1.4. Veze i obeležavnje

1.4.1. Međusobne veze (ožičenje) u merno razvodnom ormanu izvedeno je jednožičnim instalacionim provodnikom tipa P (JUS N.C3.200).
Presek provodnika za ožičenje brojila iznosi 4 mm2, a za upravljačke uređaje 1,5 mm2 postavljenih kroz elastično pvc crevo ispod nosećih ploča za brojila.
Neutralni provodnik je doveden jednožično na svako brojilo pojednačno sa neutralne sabirnice u priključnom prostoru.

1.4.2. Neutralni provodnik za napajanje električne instalacije uzet je sa neutralne sabirnice u razvodnom prostoru merno razvodnog ormana.

1.4.3. Netralna sabirnica u priključnom i razvodnom prostoru su međusobno povezane.

1.4.4. Priključci faznih, neutralnih i zaštitnih provodnika su tako izvedeni da se mogu pojedinačno isključiti i lako raspoznati.

1.4.5. Table u merno razvodnom ormanu su obeležene kontinualno s leva na desno vidljivom oznakom potrošača (broj stana, lokala, lifta itd.) kome pripadaju.
Prema rasporedu brojila obeležene su i redne strujne stezaljke u razvodnom prostoru na izlazu prema usponskim vodovima.

1.5. Šinski razvod

1.5.1. Sabirnice su izrađene od bakra 25 X 4 mm, i međusobno su postavljene paralelno na rastojanju od 40 mm pod uglom od 450.
Spoj između provodnika i sabirnice izveden je zavrtnjem sa navrtkom M6, uz primenu elastičnih podmetača .
Razmak od ose do ose zavrtnjeva iznosi 25 mm.

1.5.2. U šinskom razvodu je postavljena tertetna sklopka za isključenje energetskog dela ormana, tako da je moguće njegovo isključenje bez skidanja poklopca šinskog razvoda.
1.5.3. Smeštaj brojila u merno razvodnom ormanu je izveden tako da po visini imamo najviše tri reda brojila.

mro-12mro-9

Advertisements
Kalendar
June 2019
M T W T F S S
« Mar    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
%d bloggers like this: